Science (Khoa học)

Master’s in Biology (Thạc sĩ sinh học)
Specialisation in Adaptive Organisms(Chuyên ngành sinh vật thích nghi)
Specialisation in Communities and Ecosystems (Chuyên môn hóa trong cộng đồng và hệ sinh thái)
Specialisation in Microbiology (Chuyên ngành vi sinh)
Specialisation in Transnational ecosystem-Based Water Management (Chuyên ngành Quản lý nước dựa trên hệ sinh thái xuyên quốc gia) (double degree programme in cooperation with the University of Duisburg-Essen) (chương trình bằng kép hợp tác với Đại học Duisburg-Essen)
Specialisation in Water and Environment (Chuyên ngành nước và môi trường)
Specialisation in Science in Society (Chuyên ngành Khoa học trong xã hội)
Specialisation in Science, Management and Innovation (Chuyên ngành Khoa học, Quản lý và Đổi mới)
Master’s in Chemistry (Thạc sĩ hóa học)
Specialisation in Molecular Chemistry (Chuyên ngành Hóa học phân tử)
Specialisation in Physical Chemistry (Chuyên ngành Hóa lý)
Specialisation in Chemistry of Life (Chuyên ngành Hóa học sự sống)
Specialisation in Science in Society (Chuyên ngành Khoa học trong xã hội)
Specialisation in Science, Management and Innovation (Chuyên ngành Khoa học, Quản lý và Đổi mới)
Master’s in Mathematics (Thạc sĩ toán học)
Specialisation in Mathematics (Chuyên ngành Toán)
Specialisation in Science in Society (Chuyên ngành Khoa học trong xã hội)
Specialisation in Science, Management and Innovation (Chuyên ngành Khoa học, Quản lý và Đổi mới)
Master’s in Medical Biology (Thạc sĩ sinh học y tế)
Specialisation in Human Biology (Chuyên ngành sinh học con người)
Specialisation in Medical Epigenomics (Chuyên ngành y học biểu sinh)
Specialisation in Neurobiology (Chuyên ngành Thần kinh học)
Specialisation in Science in Society (Chuyên ngành Khoa học trong xã hội)
Specialisation in Science, Management and Innovation (Chuyên ngành Khoa học, Quản lý và Đổi mới)
Master’s in Molecular Life Sciences (Thạc sĩ Khoa học đời sống phân tử)
Specialisation in Chemistry of Life (Chuyên ngành Hóa học sự sống)
Specialisation in Science in Society (Chuyên ngành Khoa học trong xã hội)
Specialisation in Science, Management and Innovation (Chuyên ngành Khoa học, Quản lý và Đổi mới)
Master’s in Physics and Astronomy (Thạc sĩ Vật lý và Thiên văn học)
Specialisation in Neurophysics (Chuyên ngành vật lý thần kinh)
Specialisation in Particle and Astrophysics (Chuyên ngành Vật lý và Vật lý thiên văn)
Specialisation in Physics of Molecules and Materials (Chuyên ngành Vật lý phân tử và Vật liệu)
Specialisation in Science in Society (Chuyên ngành Khoa học trong xã hội)
Specialisation in Science, Management and Innovation (Chuyên ngành Khoa học, Quản lý và Đổi mới)
Master’s in Science (Thạc sĩ khoa học)
Specialisation in Chemistry of Life (Chuyên ngành Hóa học sự sống)
Specialisation in Medical Epigenomics (Chuyên ngành y học biểu sinh)
Specialisation in Molecular Chemistry (Chuyên ngành Hóa học phân tử)
Specialisation in Neurobiology (Chuyên ngành Thần kinh học)
Specialisation in Neurophysics (Chuyên ngành vật lý thần kinh)
Specialisation in Particle and Astrophysics (Chuyên ngành Vật lý và Vật lý thiên văn)
Specialisation in Physical Chemistry (Chuyên ngành Hóa lý)
Specialisation in Physics of Molecules and Materials (Chuyên ngành Vật lý phân tử và Vật liệu)
Specialisation in Science in Society (Chuyên ngành Khoa học trong xã hội)
Specialisation in Science, Management and Innovation (Chuyên ngành Khoa học, Quản lý và Đổi mới)