Political Science (Khoa học chính trị)

Master’s in Political Science (Thạc sĩ Khoa học chính trị)
Specialisation in Comparative Politics (Chuyên ngành chính trị so sánh)
Specialisation in Conflict, Power and Politics (Chuyên môn về Xung đột, Quyền lực và Chính trị)
Specialisation in Gender Equality, Diversity and Inclusion in Politics (Chuyên môn về bình đẳng giới, đa dạng và bao gồm trong chính trị)
Specialisation in International Political Economy (Chuyên ngành kinh tế chính trị quốc tế)
Specialisation in International Relations (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế)
Specialisation in Political Theory (Chuyên ngành Lý luận chính trị)