Medical Sciences (Y Khoa)

Master’s in Medical Biology (Thạc sĩ sinh học y tế)
Specialisation in Human Biology (Chuyên ngành sinh học con người)
Specialisation in Medical Epigenomics (Chuyên ngành y học biểu sinh)
Specialisation in Neurobiology (Chuyên ngành Thần kinh học)
Specialisation in Science in Society (Chuyên ngành Khoa học trong xã hội)
Specialisation in Science, Management and Innovation (Chuyên ngành Khoa học, Quản lý và Đổi mới)
Master’s in Biomedical Sciences (Thạc sĩ Khoa học y sinh)
Master’s in Molecular Mechanisms of Disease (Research) (Thạc sĩ về cơ chế phân tử của bệnh (nghiên cứu))