Language and Communication (Ngôn ngữ và giao tiếp)

Master’s in Communication and Information Studies (Thạc sĩ về truyền thông và nghiên cứu thông tin)
Specialisation in International Business Communication (Chuyên ngành truyền thông kinh doanh quốc tế)
Master’s in Linguistics and Communication Sciences (Research) (Thạc sĩ Ngôn ngữ học và Khoa học truyền thông (Nghiên cứu) )(Voorheen: Language and Communication)

Master’s in Linguistics (Thạc sĩ Ngôn ngữ học)
Specialisation in General Linguistics (Chuyên ngành Ngôn ngữ học đại cương)
Specialisation in Language and Communication Coaching (Chuyên ngành Huấn luyện Ngôn ngữ và Truyền thông)