ICT (Công nghệ thông tin và Truyền thông)

ICT (Công nghệ thông tin & Truyền thông)
Master’s in Artificial Intelligence (Bậc thầy về trí tuệ nhân tạo)
Specialisation in Intelligent Technology (Chuyên ngành công nghệ thông minh)
Specialisation in Cognitive Computing (Chuyên ngành điện toán nhận thức)
Master’s in Computing Science (Thạc sĩ khoa học máy tính)
Specialisation in Cyber Security (Chuyên ngành an ninh mạng)
Specialisation in Data Science (Chuyên ngành Khoa học dữ liệu)
Specialisation in Mathematical Foundations of Computer Science (Chuyên ngành cơ sở toán học của khoa học máy tính)
Specialisation in Software Science (Chuyên ngành Khoa học phần mềm)
Specialisation in Science in Society (Chuyên ngành Khoa học trong xã hội)
Specialisation in Science, Management and Innovation (Chuyên ngành Khoa học, Quản lý và Đổi mới)
Master’s in Information Sciences (Thạc sĩ Khoa học thông tin)