Humanities (Nhân văn)

Master’s in Arts and Culture (Thạc sĩ nghệ thuật và văn hóa)
Specialisation in Creative Industries (Chuyên ngành công nghiệp sáng tạo)
Specialisation in Tourism and Culture (Chuyên ngành Du lịch và Văn hóa)
Master’s in Historical, Literary and Cultural Studies (Research) (Thạc sĩ nghiên cứu lịch sử, văn học và văn hóa (nghiên cứu))
Specialisation in Art and Visual Culture (Research)(Chuyên ngành Văn hóa Nghệ thuật và Hình ảnh (Nghiên cứu))
Specialisation in Historical Studies (Research) (Chuyên ngành nghiên cứu lịch sử (nghiên cứu))
Specialisation in Literary Studies (Research) (Chuyên ngành nghiên cứu văn học (nghiên cứu))
Master’s in History (Thạc sĩ về Nghiên cứu lịch sử)
Specialisation in Ancient and Medieval Mediterranean Worlds (Chuyên môn hóa trong thế giới Địa Trung Hải cổ đại và trung cổ)
Master’s in North American Studies (Thạc sĩ nghiên cứu Bắc Mỹ)
Specialisation in Literatures and Cultures of North America in an International Perspective (Chuyên ngành Văn học và Văn hóa Bắc Mỹ theo quan điểm quốc tế)
Specialisation in Transnational America: Politics, Culture and Society (Chuyên ngành về chiến lược xuyên quốc gia Mỹ: Chính trị, Văn hóa và Xã hội)