Geography, Planning and Environment (Địa lý, Quy hoạch và Môi trường)

Master’s in Environment and Society Studies (Thạc sĩ nghiên cứu về môi trường và xã hội)
Specialisation in Corporate Sustainability (Chuyên ngành bền vững doanh nghiệp)
Specialisation in European Spatial and Environmental Planning (Chuyên ngành Quy hoạch không gian và môi trường châu Âu)
Specialisation in Global Environment and Sustainability (Chuyên ngành môi trường toàn cầu và bền vững)
Specialisation in Local Environmental Change and Sustainable Cities (Chuyên ngành về thay đổi môi trường địa phương và các thành phố bền vững)
Master’s in Human Geography (Thạc sĩ Địa lý Nhân văn)
Specialisation in Conflicts, Territories and Identities (Chuyên ngành về Xung đột, Lãnh thổ và Bản sắc)
Specialisation in Cultural Geography and Tourism (Chuyên ngành Địa lý văn hóa và Du lịch)
Specialisation in Economic Geography (Chuyên ngành Địa lý kinh tế)
Specialisation in Europe: Borders, Identity and Governance (Chuyên ngành ở Châu Âu: Biên giới, Bản sắc và Quản trị)
Specialisation in Globalisation, Migration and Development (Chuyên ngành toàn cầu hóa, di cư và phát triển)
Specialisation in Urban and Cultural Geography (Chuyên ngành Địa lý văn hóa và đô thị)
Master’s in Spatial Planning (Thạc sĩ về quy hoạch không gian)
Specialisation in Cities, Water and Climate Change (Chuyên ngành trong thành phố, nước và biến đổi khí hậu)
Specialisation in European Spatial and Environmental Planning (Chuyên ngành Quy hoạch không gian và môi trường châu Âu)
Specialisation in Planning, Land and Real Estate Development (Chuyên ngành Quy hoạch, Phát triển quỹ đất và bất động sản)
Specialisation in Urban and Regional Mobility (Chuyên ngành di động đô thị và khu vực)