Chương trình thạc sỹ

Chương trình thạc sỹ giảng dạy bằng tiếng Anh của trường Đại học nghiên cứu Radboud gồm các ngành:

Behavioural and Social Sciences (Khoa học hành vi và xã hội)
Business and Economics (Kinh doanh và Kinh tế)
Geography, Planning and Environment (Địa lý, Quy hoạch và Môi trường)
Humanities (Nhân văn)
ICT (Công nghệ thông tin và Truyền thông)
Language and Communication (Ngôn ngữ và giao tiếp)
Law (Luật)
Medical Sciences (Y Khoa)
Public Administration and Political Science (Hành chính công và Khoa học chính trị)
Political Science (Khoa học chính trị)
Philosophy, Theology and Religion (Triết học, Thần học và Tôn giáo)
Science (Khoa học)