Business and Economics (Kinh doanh và Kinh tế)

Chương trình thạc sỹ gồm các chuyên ngành sau:

Business and Economics (Kinh doanh và Kinh tế)

Master’s in Business Administration (Thạc sĩ quản trị kinh doanh):
Specialisation in Business Analysis and Modelling (Chuyên ngành Phân tích và Mô hình hóa Kinh doanh)
Specialisation in Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management (Chuyên môn về bình đẳng giới, đa dạng và bao gồm trong quản lý)
Specialisation in Innovation and Entrepreneurship (Chuyên ngành Đổi mới và Khởi nghiệp)
Specialisation in International Business (Chuyên ngành kinh doanh quốc tế) Specialisation in Marketing(Chuyên ngành Marketing)
Specialisation in Organisational Design and Developmentb (Chuyên ngành Thiết kế và phát triển tổ chức)
Specialisation in Strategic Human Resources Leadership (Chuyên ngành lãnh đạo nguồn nhân lực chiến lược)
Specialisation in Strategic Management (Chuyên ngành quản trị chiến lược)
Master’s in Economics (Thạc sĩ kinh tế):
Specialisation in Accounting and Control (Chuyên ngành Kế toán và Kiểm soát)
Specialisation in Corporate Finance and Control (Chuyên ngành Kinh tế, Hành vi và Chính sách)
Specialisation in Economics, Behaviour and Policy (Chuyên ngành Kinh tế, Hành vi và Chính sách)
Specialisation in Financial Economics (Chuyên ngành kinh tế tài chính)
Specialisation in International Business (Chuyên ngành kinh tế và phát triển quốc tế)
Specialisation in International Economics and Development (Chuyên ngành kinh tế và phát triển quốc tế)
Specialisation in International Political Economy (Chuyên ngành kinh tế chính trị quốc tế)