Behavioural and Social Sciences (Khoa học hành vi và xã hội)

Master’s in Anthropology and Development Studies (Thạc sĩ nhân chủng học và nghiên cứu phát triển)
Master’s in Artificial Intelligence (Thạc sỹ trí tuệ nhân tạo)
Specialisation in Intelligent Technology (Chuyên ngành công nghệ thông minh)
Specialisation in Cognitive Computing (Chuyên ngành điện toán nhận thức)
Master’s in Behavioural Science (Research) (Thạc sĩ Khoa học hành vi (Nghiên cứu))
Master’s in Cognitive Neuroscience (Research)(Thạc sĩ về khoa học thần kinh nhận thức (nghiên cứu))
Specialisation in Linguistics and Communication Sciences (Research) (Chuyên ngành Ngôn ngữ học và Khoa học Truyền thông (Nghiên cứu))
Specialisation in Perception, Action and Control (Research)(Chuyên ngành về nhận thức, hành động và kiểm soát (nghiên cứu))
Specialisation in Plasticity and Memory (Research)
Specialisation in Brain Networks and Neuronal Communication (Research) (Chuyên ngành về Mạng não và Truyền thông thần kinh (Nghiên cứu))
Master’s in Pedagogical Sciences (Thạc sĩ Khoa học sư phạm)
Specialisation in Diversities in Youth Care (Chuyên môn về sự đa dạng trong chăm sóc thanh niên)
Specialisation in Gifted Education (Chuyên ngành giáo dục năng khiếu)
Master’s in Psychology (Thạc sĩ tâm lý học)
Specialisation in Behaviour Change (Chuyên ngành thay đổi hành vi)
Specialisation in Work, Organisation and Health (Chuyên ngành, tổ chức và y tế)